Zabudowa Klin – uwagi do projektu Mieszkania Plus, wnioski do Studium i użytek ekologiczny.

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2018 r.

Rada Dzielnicy X złożyła wnioski podczas konsultacji społecznych dot. projektu os. „Spacerowa”, które ma zostać zbudowane na Klinach w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Postulujemy o niższą zabudowę, więcej miejsc parkingowych i terenów zielonych, a przede wszystkim o zapewnienie pełnej infrastruktury osiedlowej.

Ciekawym krokiem jest też uchwała Rady Miasta Krakowa wnioskująca o ustanowienie użytku ekologicznego na łąkach na Klinach, ale to dopiero początek długiej procedury. Ponadto zablokowanie inwestycji budowlanych łączyłoby się z ogromnymi odszkodowaniami wypłacanymi z miejskiej kasy właścicielom gruntów, które straciłyby swą budowlaną wartość.

Dobrą wiadomością jest, iż BGK Nieruchomości nie zamierza korzystać z przepisów tzw. spec ustawy mieszkaniowej. Projekt os. Spacerowa jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla Klin, a to oznacza, iż nie będzie kilkunastopiętrowych bloków na naszym osiedlu! Jest to nasz wspólny sukces – Rady Dzielnicy X i 2000 mieszkańców, którzy podpisali przygotowaną przez nas petycję do władz Krakowa o niezmienianie MPZP. Razem obroniliśmy korzystne zapisy Planu, a zmiana MPZP mogła zezwolić nawet na gęstą budowę kilkunastopiętrowych wieżowców.

W lipcu br. podjęliśmy uchwałę skierowaną do Prezydenta Krakowa w sprawie nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa. Zawnioskowaliśmy o szereg rozwiązań mających zapewnić dobry, przemyślany i zrównoważony rozwój Klinów. Nie mamy uprawnień do podejmowania decyzji w zakresie zabudowy naszego osiedla, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zawalczyć o właściwy komfort życia obecnych i przyszłych mieszkańców Klin.

Co zawierają wnioski Rady Dzielnicy X do Studium? Co to jest Studium i jakie ma znaczenie dla Klin?

Jakie uwagi zgłosiliśmy do projektu Mieszkanie Plus? Co jest największym zagrożeniem dla naszego osiedla?

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa to główny dokument regulujący przeznaczenie działek na terenie naszego miasta. Studium to dokument ogólny ale nadrzędny w stosunku do Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Każdy miejscowy Plan musi być zgodny ze Studium, a więc zapisy Planu muszą być dostosowane do zapisów Studium. MPZP też są bardzo ważne, bo właśnie one uszczegóławiają zapisy zawarte w Studium.

Z mojej inicjatywy, we współpracy ze wszystkimi pozostałymi radnymi z Klin, Rada Dzielnicy X podjęła uchwałę zawierająca następujące wnioski do Studium:

 • obniżenie zabudowy na całych Klinach do maksymalnie 5 kondygnacji,
  przeznaczenie terenów na:
 • zbudowanie drogi dojazdowej zakończonej parkingiem do przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Kraków – Opatkowice,
 • zbudowanie sieci dróg umożliwiających wyjazd z nowych osiedli na Klinach (by nie zakorkować ul. Borkowskiej),
 • zbudowanie infrastruktury osiedlowej (szkoły, przedszkola, placów zabaw),
  a także:
 • pozostawienia terenów zielonych na części obecnych łąk.

Projekt os. Spacerowa w ramach Mieszkanie Plus przygotowała firma AMC. Przewiduje on budowę bloków 5, 6 i 8 kondygnacyjnych oraz przedszkola i szkoły wraz z boiskiem. W ramach trwających w sierpniu br. konsultacji społecznych, zgłosiliśmy do BGK Nieruchomości następujące uwagi do projektu:

 • obniżenie zabudowy do 5 kondygnacji (tak samo jak w przypadku naszego wniosku do Studium),
 • zapewnienie należytej liczby miejsc parkingowych,
 • zapewnienie większej niż w projekcie powierzchni ogólnodostępnych terenów zielonych,
 • zbudowanie pełnej infrastruktury osiedlowej – drogowej, edukacyjnej i rekreacyjnej.

Co jest wg nas największym problemem w rozbudowie Klinów?

Wysokość zabudowy (czyli ilość mieszkań i naszych nowych sąsiadów) jest ważna, ale nawet zabudowa 4 kondygnacyjna spowoduje gigantyczny problem, jeśli wraz z blokami mieszkalnymi nie powstanie osiedlowa infrastruktura. Dlatego oprócz licytowania się na ilość pieter, ważniejszym jest walczenie o to, by zapewnione zostało finansowanie dla budowy kolejnej szkoły (nowa podstawówka przy pętli autobusowej natychmiast się zapełni i nie pomieści wszystkich uczniów z os. Mieszkanie Plus), przedszkola i placów zabaw oraz boisk.

Co wydarzyło się wcześniej?

Już w 2015 r., aby uchronić Kliny przed wybudowaniem wielopiętrowych bloków i zagęszczeniem zabudowy, Rada Dzielnicy X podjęła uchwałę wnioskującą do Prezydenta Krakowa o pozostawienie zapisów obecnie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Klinów, który wydatnie ogranicza wysokość i gęstość lokalizacji budynków.

Wiosną 2018 r., przygotowaną przeze mnie (i pozostałych radnych Dzielnicy X) petycja mieszkańców naszego osiedla była apelem do władz miasta o zrównoważony, mądry rozwój Klin, tj. o zabezpieczenie terenów pod budowę pełnej infrastruktury osiedlowej (szkół, przedszkoli, dróg, placów zabaw, boisk i parków) oraz o pozostawienie obecnych ograniczeń dot. wysokości i gęstości zabudowy. Petycję podpisało prawie 2 000 mieszkańców. To świetny wynik – serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które złożyły swe podpisy!

W kwietniu br., Rada Miasta Krakowa (RMK) podjęła uchwałę popierającą wniosek Rady Dzielnicy X i przygotowaną przez nas petycję mieszkańców Klin. Uchwała RMK jest bardzo korzystna dla naszego osiedla, ponieważ uniemożliwia wprowadzenie złych zmian do planu zagospodarowania Klin. Zabezpiecza nas przed zbyt intensywną zabudową i przed paraliżem osiedlowej infrastruktury.

Treść petycji uzgodniłem z pozostałymi radnymi z Klin i brzmiała ona następująco:

My, niżej podpisani mieszkańcy os. Kliny, zwracamy się do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa, a także do miejskich jednostek organizacyjnych, szczególnie do Biura Planowania Przestrzennego oraz Wydziału Architektury UMK, z wnioskiem o niedopuszczenie do zbyt intensywnej zabudowy naszego osiedla oraz o zapewnienie właściwego, zrównoważonego rozwoju Klinów.

Wnioskujemy o pozostawienie zapisów obecnie obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego: „Kliny Południe”, „Kliny-Zachód II” oraz „Kliny-Gadomskiego II” (zwłaszcza ograniczających wysokość i gęstość zabudowy), a także o zabezpieczenie terenów zielonych i utworzenie niezbędnej do właściwego funkcjonowania naszego osiedla infrastruktury drogowej, edukacyjnej i rekreacyjnej.

Kraków, mimo swoich problemów, stale przyciąga nowych mieszkańców. Od kilkuset lat nasze miasto się rozrasta. To normalny proces występujący na całym świecie. Oczywiście również Kliny podlegają zmianom. Nie uchronimy całych łąk, nie da się zatrzymać kolejnych budów. Jednak mamy prawo oczekiwać, by rozrost Klin był mądrym, uporządkowanym rozwojem, a nie niszczeniem przyjaznego charakteru naszego osiedla. Nie mam nic przeciwko nowym mieszkańcom na Klinach, nie chcę otoczyć naszego osiedla murem i zasiekami, ale chcę żyć tu godnie i cieszyć się miłą, spokojną atmosferą w dobrze zagospodarowanym otoczeniu.

Niezależnie od tego, czy na Klinach powstanie osiedle Mieszkanie Plus czy typowo komercyjne osiedla developerskie, ilość mieszkańców będzie się zwiększać. Już dziś musimy zadbać o to, by w przyszłości komfort życia na Klinach nie uległ pogorszeniu.

Nie protestujemy przeciw rozbudowie Klinów, nie chcemy walczyć z nowymi mieszkańcami lecz zabiegamy o dobry, mądry, zrównoważony rozwój naszego osiedla. Naszym celem jest zapewnienie obecnym i przyszłym mieszkańcom Klinów jak najwyższego komfortu życia w spokojnym i przyjaznym otoczeniu. To sprawa naszej przyszłości – wspólnie o nią zadbajmy!

Wnioski Rady Dzielnicy X złożone podczas konsultacji społecznych do BGK Nieruchomości do projektu os. Spacerowa w ramach rządowego projektu Mieszkanie Plus:

Uchwała Rady Miasta Krakowa ws. odstąpienia od sporządzania MPZP obszaru „Kliny Południe II”:

Rezolucja Rady Miasta Krakowa do Ministra Inwestycji i Rozwoju o zmianę projektu tzw. spec-ustawy mieszkaniowej:

Interpelacja radnego Bogusława Kosmidera dot. odstąpienia od MPZP Kliny II:

Interpelacja radnego Bogusława Kosmidera dot. zabudowy os. Kliny:

Odpowiedź Prezydenta Krakowa na interpelację radnego Bogusława Kośmidera dot. zabudowy os. Kliny:

Moje pismo do BGK Nieruchomości z prośbą o udzielenie informacji odnośnie tej sprawy:

Odpowiedź BGK Nieruchomości na moje zapytanie:

Moje pismo do Prezydenta Miasta Krakowa z prośbą o udzielenie informacji odnośnie tej sprawy:

Odpowiedź Prezydenta Miasta Krakowa na moje zapytanie:

Uchwała Rady Dzielnicy X dot. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na Klinach:

Maciej Nazimek na Facebooku
Karta Krakowska złóż wniosek i uzyskaj zniżki
Szkoła Podstawowa Nr 14 w Krakowie
Szkoła Podstawowa Nr 97 w Krakowie im. Joachima Lelewela
Przedszkole nr 41
Klub Kultury Kliny
Rzymsko Katolicka Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego Kliny Zacisze
Drużyna Chrystusa
Kliny obronione! Dziękujemy za wsparcie
List radnych z Klin do mieszkańców
Petycja do Prezydenta Miasta Krakowa przeciw podziałowi Klin
Odpowiedź Sekretarza Miasta